#RAMatters

Lilly initierade denna undersökning för att ta reda på hur det verkligen är att leva med ledgångsreumatism/reumatoid artrit (RA). Över 6 200 personer från åtta länder deltog i undersökningen och datainsamling skedde både via traditionell och social media.

Eli Lillys undersökning “RA Matters” syftar till att ta reda på hur människor med ledgångsreumatism/reumatoid artrit i åtta länder upplever livet med sin sjukdom.

Genom datainsamling via både traditionella och internetbaserade metoder undersökte “RA Matters” olika aspekter av livet med RA och nya perspektiv och uppfattningar framkom bland RA patienter.

Eli Lilly genomförde en kvalitativ enkät för att inhämta information om vilka problem människor med RA brottas med, vad de önskar sig av framtiden och vad som betyder mest för dem. Resultaten från denna enkät användes som bas för “RA Matters” och vilka slags frågor som människor med RA ansåg vara viktigast att ta upp.

Av de 6 208 deltagarna i RA Matters-enkäten hade 5 400 en diagnos på reumatoid artrit (RA) och 808 var reumatologer eller sjukvårdspersonal som behandlar RA. Enkäten utfördes mellan den 4 november 2016 och den 13 februari 2017 i åtta deltagande länder (listade nedan). Med undersökningen “RA Matters” hoppas vi ge människor med RA en starkare röst och se till att deras vilja väger tyngre i viktiga beslut och diskussioner om deras sjukdom.

Deltagande länder: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien