#RAMatters

Het project RA Matters is opgezet om te ontdekken hoe mensen met RA in acht landen daadwerkelijk denken over het leven met deze ziekte.

Gebruiksvoorwaarden

Eigendom

Welkom op deze website, eigendom van- en gepubliceerd door Eli Lilly and Company en haar dochterondernemingen (“Lilly”), en beheerd door onze partner Weber Shandwick.

Uw toestemming

Door deze website te gebruiken (hierin ook ‘site’ genoemd), stemt u in met de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gebruik van deze site valt ook onder het Privacy- en Cookiebeleid en de Auteursrechtverklaring.

Doel en gebruik

Het doel van deze site is om mensen meer bewust te maken van wat het belangrijkste is voor mensen met reumatoïde artritis (RA) door mensen met RA en hun zorgverleners zelf aan het woord te laten. De informatie en resultaten die in deze website zichtbaar kunnen zijn, zijn de samengevoegde gegevens van een innoverend onderzoek. Persoonsgegevens worden op geen enkel moment getoond.

Disclaimer

Deze site en de inhoud daarvan worden "as is" aangeboden. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving, wijzen Lilly, haar licentiegevers en leveranciers alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties (hetzij wettelijk hetzij anderszins) volledig. Met name geven Lilly, haar licentiegevers en haar leveranciers geen toezeggingen of garanties over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, correctheid, geschiktheid of actualiteit van de inhoud, software, tekst, graphics, tools, links, of communicatie die mogelijk wordt gemaakt op of door gebruik van de website of Lilly, of op een site of sites die naar deze site "gelinkt" zijn. Lilly garandeert niet dat de site beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking of fouten, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zullen in geen geval Lilly, haar licentiegevers, haar leveranciers of derden die op de website worden genoemd aansprakelijk zijn voor verlies of schade of kosten van welke soort dan ook (waaronder, zonder beperking, compensatoire, directe, indirecte, incidentele of gevolgschades, verlies van inkomsten of winst, of schade als gevolg van gegevensverlies of verstoring van handel, verlies van of schade aan eigendommen of claims door derden in welke vorm dan ook die ontstaan in verband met uw gebruik van deze website) als gevolg van het gebruik van de website, of onvermogen om de website of inhoud te gebruiken of het falen van een functie, fout, weglating, onderbreking, effect, vertraging in werking of overdracht, computervirus, lijnsysteemfalen, gegevensverlies of verlies van gebruik in verband met de site of website die door een derde wordt beheerd, al of niet op basis van contract, onrechtmatige daad, of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of Lilly in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw enige en exclusieve oplossing bestaat erin om te stoppen met het gebruik van de site.

De inhoud van de website is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies en moet niet worden geïnterpreteerd als aanbeveling voor behandeling. Noch de inhoud noch enige andere door of via deze website aangeboden dienst is bedoeld als medische diagnose of behandeling. Vraag altijd het advies van een medicus als u vragen heeft over een medische kwestie.

Links

Als hulpmiddel voor onze bezoekers kan deze site links bevatten naar andere websites. Maar Lilly beheert de inhoud van de andere websites waarnaar het kan linken niet, en gezien de constant veranderende aard ervan is Lilly niet verantwoordelijk voor de inhoud, praktijken of standaarden van sites van derden. Lilly onderschrijft de inhoud van websites van derden niet. Lilly is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden, sites die binnen de site geframed worden, of advertenties van derden, en staat niet in voor hun inhoud of nauwkeurigheid. Uw gebruik van websites van derden is op uw eigen risico en valt onder de gebruiksvoorwaarden van dergelijke sites.

Gebruik en openbaarmaking van gegevens

Behalve waar dit uitdrukkelijk op deze site is aangegeven geeft u, als u gegevens aan ons verstrekt, waaronder op- of aanmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, graphics, concepten, of andere informatie, deze gegevens en al uw rechten erop aan Lilly, zonder kosten, en dergelijke informatie zal niet-confidentieel worden geacht en Lilly zal geen verplichting van welke aard dan ook hebben in verband met dergelijke gegevens en zal de vrijheid hebben om deze te reproduceren, gebruiken, openbaarmaken en distribueren naar anderen zonder beperking anders dan die welke zijn vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de EC Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995, de Wet bescherming persoonsgegevens en elke overeenstemmende nationale wet die een dergelijke Richtlijn omzet, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Lilly zal de vrijheid hebben om elke know-how of techniek die in dergelijke gegevens is vervat te gebruiken voor welk doel dan ook, waaronder maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke gegevens zijn verwerkt. Dit geldt ongeacht of u deze gegevens aan ons verstrekt via e-mail, via een formulier op de site, op een bulletinboard, of welke andere wijze dan ook.

Gebruik van de site/beveiliging

U stemt ermee in geen materiaal in of door te sturen dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of schennend is, of op enigerlei andere wijze een wet, bepaling of regel overtreedt. U alleen bent verantwoordelijk voor al het materiaal dat u op de site instuurt. Verder stemt u ermee in om geen materiaal te uploaden, e-mailen, plaatsen of doorsturen, of te distribueren of anderszins via de site te publiceren dat de normale werking van de site verstoort, waaronder het plaatsen of anderszins doorsturen van materiaal dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of anderszins het gebruik door andere gebruikers van deze site beperkt of onmogelijk maakt.

De eventuele verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzameld op en/of gelinkt zijn naar deze website voldoet aan de huidige wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens (zie Privacy- en Cookiebeleid van Lilly op deze Site).

Bij gebruik van de site worden de gegevens doorgestuurd via een medium dat buiten de controle en jurisdictie van Lilly en haar leveranciers valt. Daarom aanvaardt Lilly geen aansprakelijkheid voor of in verband met vertraging, falen, onderbreking of aantasting van gegevens of andere informatie die in verband met gebruik van deze site wordt verstuurd.

Restricties.

Lilly is gevestigd in het Nederland. Deze site is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland. Lilly garandeert niet dat de materialen op de site geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn op andere locaties. Toegang tot de inhoud kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten Nederland illegaal zijn. Als u toegang tot deze site krijgt van buiten Nederland, doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van de wetten van uw jurisdictie. Deze site is niet bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar, en is niet ontworpen om hen aan te trekken.

Geschillen en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim welke voortvloeit uit of optreedt in verband daarmee of met het onderwerp of formatie (waaronder niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder het interne materiële recht van Nederland zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegd gerechtshof ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gerechtshoven van Nederland exclusieve jurisdictie zullen hebben om geschillen of claims met Lilly op te lossen, of geschillen of claims in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van deze site, of geschillen of claims voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp of formatie (waaronder niet-contractuele geschillen of claims).

Gehele overeenkomst

Behalve waar dit uitdrukkelijk in een specifieke "juridische kennisgeving" op deze site wordt aangegeven, vormen deze Gebruiksvoorwaarden, de Auteursrechtverklaring en het Privacy- en Cookiebeleid de gehele overeenkomst tussen u en Lilly ten aanzien van gebruik van deze site en de inhoud ervan.

Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden

Lilly kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen zonder kennisgeving aan u. Lilly kan deze overeenkomst beëindigen, uw toegang tot de gehele site of een deel ervan beëindigen, of toegang van een gebruiker tot de gehele site of een deel ervan opschorten, op elk moment, zonder kennisgeving aan u, als zij meent, geheel naar eigen inzicht, dat u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden of kan overtreden, of voor haar gemak. U kunt deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen door al het materiaal te vernietigen dat u van de site heeft ontvangen en het gebruik van de site te staken.

Voor het laatst bijgewerkt: September 2016